W dniu 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 398), która wprowadziła rewolucyjną zmianę w sposobie składania wniosków do KRS. Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców mają obowiązek składać wnioski o zmianę danych wyłącznie za pośrednictwem nowoutworzonego systemu teleinformatycznego – Portalu Rejestrów Sądowych, który jest dostępny pod adresem: https://prs.ms.gov.pl. Wyjątek stanowią podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które mogą złożyć wniosek elektronicznie lub w tradycyjnej, papierowej formie.

Przed złożeniem pierwszego wniosku należy utworzyć konto użytkownika na Portalu, do czego wymagane jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP bądź elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Po zalogowaniu system umożliwi założenie konta w PRS. W kolejnych krokach należy wskazać nazwę użytkownika, adres e-mail oraz ustalić hasło do konta. Dopiero w tym momencie użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich funkcjonalności i może złożyć wniosek o rejestrację, zmianę danych bądź wykreślenie podmiotu z KRS. W zależności od dokonanego wyboru system wygeneruje właściwy formularz, na którym należy wprowadzić dane mające ulec zmianie. Każdorazowo to użytkownik Portalu decyduje o zakresie wnioskowanych zmian. Wybraną sekcję uzupełnia się poprzez kliknięcie odpowiedniej zakładki i wprowadzenie nowych danych podmiotu. Podstawowa zasada nie uległa zmianie – wniesienie opłaty sądowej w stałej wysokości uprawnia do wprowadzenia nieograniczonej ilości zmian w Rejestrze.

W sekcji załączniki należy kolejno dodać dokumenty stanowiące podstawę do dokonania wpisu, w tym wykreślenia danych z Rejestru. Ich formę określa art. 6944 Kodeksu postępowania cywilnego. Dokumenty sporządzone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisem osobistym. Takie załączniki stanowią oryginały i nie wymagają dodatkowego poświadczenia. Przepisy k.p.c. przewidują również możliwość złożenia dokumentów sporządzonych w postaci papierowej. Dotyczy to tych wszystkich przypadków, gdzie uchwała lub umowa będąca podstawą wpisu została sporządzona w tradycyjnie formie. Wówczas wymagane jest sporządzenie elektronicznego odpisu dokumentu (skanu), który następnie powinien zostać poświadczony przez notariusza lub występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym. Wnioskodawca, który nie jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, jest zobowiązany do przesłania oryginału papierowej wersji dokumentu do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od daty złożenia jego elektronicznej kopii w Portalu.

Wyjątek stanowią dokumenty sporządzone w postaci aktu notarialnego, którego wypis został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN). W takim przypadku wnioskodawca podaje we wniosku jedynie numer tego dokumentu przekazany przez notariusza i nie zamieszcza skanu aktu notarialnego. System automatycznie pobierze odpowiedni akt z Repozytorium i dołączy go do wniosku.

Po uzupełnieniu wniosku i wprowadzeniu wszystkich załączników wnioskodawca musi go podpisać i opłacić. Po wybraniu preferowanego sposobu zapłaty następuje automatyczne przekierowanie na stronę umożliwiającą złożenie podpisu. Po podpisaniu wniosku nie ma możliwości jego edycji. W ostatnim kroku wnioskodawca jest proszony o jego opłacenie. Może to zrobić na dwa sposoby – albo opłacić wniosek bezpośrednio na rachunek bankowy i załączyć potwierdzenie przelewu opłaty sądowej na etapie dodawania załączników albo zrobić to bezpośrednio w Portalu. Od 1 lipca 2021 r. wszystkie opłaty należy przekazywać na rachunek dochodów budżetowych Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Wniosek, od którego nie została wniesiona opłata, jest bezskuteczny – nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu rejestrowego. 

Po opłaceniu wniosku pojawia się możliwość jego złożenia. System automatycznie kieruje wniosek do właściwego dla wnioskodawcy sądu rejestrowego i nadaje sprawie sygnaturę. Po złożeniu wniosku dopuszczalny jest jego podgląd lub pobranie na dysk. Postanowienie o wpisaniu zmian do KRS zostanie opublikowane w Portalu Rejestru Sądowych, o czym system poinformuje wnioskodawcę wysyłając mu wiadomość mailową o oczekującej korespondencji.

Utworzenie Portalu Rejestrów Sądowych należy oceniać pozytywnie. Wbrew jednak początkowym przewidywaniom informatyzacja postępowania rejestrowego póki co nie przyczyniła się w znaczącym stopniu do przyspieszenia rozpoznawania wniosków przez sądy rejestrowe. W przypadku błędu w wypełnianiu formularza lub wysłania niekompletnego wniosku sąd wezwie wnioskodawcę do uzupełnia braków formalnych, co wpływa na wydłużenie rozpoznania sprawy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców Kancelaria PMTW oferuje kompleksową pomoc w sporządzeniu właściwych wniosków oraz niezbędnych załączników w wymaganej prawem formie. Korzystając z pomocy profesjonalnych pełnomocników klient ma gwarancję, że jego sprawa zostanie rozpatrzona w możliwie najkrótszym terminie. Reprezentacja w toku postępowań rejestrowych za pośrednictwem systemu e-KRS nie ogranicza się wyłącznie do złożenia wniosku o zmianę danych, ale w razie potrzeby obejmuje również bieżące monitorowanie stanu sprawy.

radca prawny Piotr Michałowski